Election Information

5135 Cobles Corner
Houston, Texas 77069

In Case of Emergency
(281) 807 – 9500

Regular Meetings
Recreation Facilities Meetings
Rules and Regulations
Pool Schedule

November 7, 2023 General Election

Deadline for Filing for Candidacy

The deadline to file an application for a place on the November 7, 2023 General Election Ballot is Monday, August 21, 2023 at 5:00 p.m. The first day that such application may be filed is Saturday, July 22, 2023. The last day to file a Declaration of Write-In Candidacy is Friday, August 25, 2023.

Fecha Límite para Presentar la Candidatura

El último día para presentar la solicitud de un lugar en la boleta de votación de la Elección General del 7 de noviembre de 2023 es el lunes 21 de agosto de 2023 a las 5:00 p.m. El primer día en que se puede presentar dicha solicitud es el sábado 22 de julio de 2023. El último día para presentar una Declaración de candidatura por escrito es el viernes 25 de agosto de 2023.

Thời Hạn Nộp Đơn Tranh Cử

Thời gian nộp đơn xin ghi tên tranh cử trên Lá Phiếu Bầu Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 7 tháng Mười Một, 2023 là từ thứ Bảy, ngày 21 tháng Bảy, 2023 đến 5 giờ chiều thứ Hai, 22 tháng Tám, 2023. Ngày hạn chót nộp đơn Tuyên Bố Tranh Cử theo diện Ứng Cử Viên Ghi Thêm là thứ Sáu, ngày 25 tháng Tám, 2023.

申報參選截止日期

登記申請2023年11月7日普通選舉選票上席位的截止日期是2023年8月21日(週一),下午5:00。此登記申請的第一天可能是2023年7月22日(週六)。提交自填候選人聲明的最後日期是2023年8月25日(週五)。