November 7, 2023 General Election

Campaign Finance Reports

Requirements for Filing for Candidacy

Please contact Radcliffe Adams Barner PLLC, the District’s designated agent for elections, if you have any questions related to the District’s November 7, 2023 Directors Election or would like to request a candidate package. You can contact Carla Christensen of RAB by phone at (713) 237-1221 or by email at cchristensen@rabfirm.com.

Requisitos para Presentar la Candidatura

Comuníquese con Radcliffe Adams Barner PLLC, el agente designado del Distrito para las elecciones, si tiene alguna pregunta relacionada con la Elección de Directores del 7 de noviembre de 2023 del Distrito, o si desea solicitar un paquete de candidatos. Puede contactarse con Carla Christensen de RAB llamando al (713) 237-1221 o por correo electrónico a cchristensen@rabfirm.com.

Yêu Cầu Nộp đơn Tranh Cử

Vui lòng liên lạc Radcliffe Adams Barner PLLC, đại diện được ủy quyền của Cơ Quan cho các cuộc bầu cử, nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến Cuộc Bầu Cử Giám Đốc Ngày 7 tháng Mười Một, 2023 của Cơ Quan hoặc muốn yêu cầu cung cấp một bộ hồ sơ ứng cử viên. Quý vị có thể liên lạc với cô Carla Christensen công ty RAB qua điện thoại tại số (713)237-1221 hoặc qua email tại cchristensen@rabfirm.com.

申報參選要求

如果您對本區2023年11月7日 董事 選舉有任何疑問,或想索取候選人完整資料,請與本區指定選舉代理Radcliffe Adams Barner PLLC聯絡。您可以透過電話(713)237-1221或發送電子郵件至cchristensen@rabfirm.com 與RAB的 Carla Christensen聯絡。

Qualifications for Office

To be eligible to be a candidate for the position of Director, a person must:

 1. Be at least 18 years old;
 2. Be a resident citizen of the State of Texas; and
 3. Either own land subject to taxation in the District or be a qualified voter within the District.

Requisitos para Postularse para un Cargo

Para ser elegible para ser candidato al cargo de Director, es obligatorio:

 1. Tener, como mínimo, 18 años;
 2. Ser ciudadano residente del Estado de Texas, y
 3. Ser propietario de un terreno sujeto a impuestos en el Distrito o ser un votante habilitado dentro del Distrito.

Tiêu Chuẩn điều Kiện đảm Trách Chức Vụ

Để đủ điều kiện là một ứng cử viên tranh cử cho vị trí Giám Đốc, người đó phải:

 1. Đủ 18 tuổi;
 2. Là một công dân cư trú tại Tiểu Bang Texas; và
 3. Hoặc sở hữu đất chịu thuế trong phạm vi Cơ Quan, hoặc là một cử tri hội đủ điều kiện trong phạm vi Cơ Quan.

任職資格

成為董事職位候選人必須符合以下要求:

 1. 年滿18歲
 2. 為Texas州居民;以及
 3. 在本區內擁有應納稅土地或是本區合資格選民。